Hoe verloopt een burgerlijke procedure?

Beknopt verloop van een burgerlijke procedure waarbij u eisende partij bent:

Deze beknopte nota is niet allesomvattend en houdt geen rekening met specifieke situaties. De bedoeling is enkel om zo verstaanbaar mogelijk uit te leggen wat u bij het aanspannen van een rechtszaak te wachten staat.

1. meestal wordt de tegenpartij eerst door mij aangemaand bij aangetekende brief teneinde hem of haar er op te wijzen dat het menens is en dat indien hij/zij wenst te regelen in der minne dit zijn/haar laatste kans is. Tenzij uit het dossier blijkt dat een regeling in der minne niet mogelijk is en een aanmaning tijdverlies is.

2. indien er geen reactie volgt stel ik een dagvaarding op waarin de eis wordt geformuleerd, een kort feitenrelaas wordt gegeven en de eis juridisch wordt gestaafd. Maw wat vragen wij, waarom en op welke rechtsgrond.

3. deze dagvaarding maak ik over aan de gerechtsdeurwaarder die ze gaat afgeven aan de tegenpartij en die de tegenpartij dus officieel op de hoogte brengt van het feit dat een rechtszaak tegen haar wordt ingeleid voor de rechtbank.

4. In de dagvaarding staat een datum vermeld waarop de tegenpartij zelf of via een advocaat moet verschijnen voor de betreffende rechtbank.

5. Op die datum doen er zich twee mogelijkheden voor :

a. de tegenpartij verschijnt niet en laat dus verstek gaan. Ik kan dan op die zitting vonnis vragen tegen de tegenpartij. De rechtbank doet een summiere controle of hetgeen gevorderd wordt juist is of minstens kan zijn want er is geen verdediging. Meestal krijgt men dan wat men vordert. Vonnis volgt meestal over een maand;

b. de tegenpartij verschijnt zelf of via een advocaat. Dan wordt, indien de zaak wordt betwist, een conclusiekalender bepaald.

Deze besluiten worden telkenmale neergelegd op de rechtbank zodat de rechtbank er inzage van heeft en zij de partij die ze neerlegt in feite binden naar de inhoud toe.

6. Legt de tegenpartij binnen de maand geen besluiten neer dan verliest zij haar rechten niet maar kan ik dit signaleren aan de rechtbank en vragen om data (een kalender) vast te leggen tegen wanneer iedere partij besluiten moet neerleggen op de rechtbank. (artikel 747 Ger. Wb.) Meestal is dit : een maand voor de tegenpartij, een maand voor de eisende partij om te antwoorden en dan nog eens een maand voor de tegenpartij om te antwoorden. De Rechtbank legt dan ook meteen een pleitdatum vast, zaak waarop de rechtbank luistert naar de mondelinge uiteenzetting van de argumenten van beide partijen zoals deze in de besluiten werden neergeschreven.

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze