1° procedure bij de Vrederechter op grond van artikel 223 BW ( =/= echtscheiding)

Wanneer er zich echtelijke moeilijkheden voordoen dan is men niet altijd klaar om onmiddellijk de grote stap te zetten naar een echtscheiding.
Men is nog niet zeker of men dat wel wil en men vindt het aangewezen eerst een bezinningsperiode in te lassen vooraleer deze stap te zetten. Deze procedure is in feite gericht op een verzoening van partijen maar evident is een verzoening niet verplicht.

Om deze problematiek op te vangen voorziet de Wet een procedure bij de Vrederechter.

Hierdoor start men geen echtscheidingsprocedure maar vraagt men aan de Vrederechter door middel van de neerlegging van een verzoekschrift om dringende en voorlopige maatregelen uit te spreken.
De Vrederechter zal een snelle uitspraak doen ( gemiddeld binnen de 14 dagen na indiening van het verzoekschrift) met betrekking tot :
– het afzonderlijk wonen van de echtgenoten ( wie mag waar wonen, …)
– bij wie de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben, hoe het omgangsrecht van de ouders met de kinderen wordt geregeld, ….
– hoeveel onderhoudsgeld er moet betaald worden voor of door de andere echtgenoot, en voor de kinderen
– wie welke schulden moet dragen en betalen
– wie welke gemeenschappelijke roerende goederen voorlopig mag gebruiken
– het feit dat er geen gemeenschappelijke goederen mogen verkocht of vervreemd worden
– de aanstelling van een Notaris om een inventaris van de goederen die tot de gemeenschap behoren op te maken
– op iedere andere vraag die een dringend karakter heeft maar de toestand tussen partijen niet definitief vaststelt.

Meestal worden deze maatregelen opgelegd voor een bepaalde periode ( bv zes maanden) of tot wanneer een van de partijen de intrekking van de maatregelen vraagt.
Je blijft wel gehuwd en bent dus verplicht tot getrouwheid zodat je geen relatie met een andere persoon kan aangaan. Dergelijke relatie is gelijk aan een overspelige relatie en je kan steeds betrapt worden op overspel.

In de praktijk leeft men dus gescheiden. In die periode komt men ofwel terug samen ( men kan dit zelf beslissen indien beide partners akkoord gaan en heeft hiervoor geen tussenkomst van de Vrederechter meer nodig) of beslis men dat men uit de echt wil scheiden.

Tegen de beslissing van de Vrederechter kan je in beroep gaan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.
De beroepstermijn bedraagt dertig dagen en begint te lopen vanaf de dag dat de beslissing van de Vrederechter U ter kennis wordt gebracht. Dus opletten !

Voordeel van deze procedure : – het gaat zeer snel
– er is nog niets definitief

2 ° de echtscheiding zelf

als je al beslist hebt dat een verzoening geen kans meer heeft of de procedure bij de Vrederechter niet het verhoopte resultaat geef dan moet je een procedure in echtscheiding aanvatten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Er zij drie verschillende mogelijkheden:

1. een procedure echtscheiding door onderlinge toestemming ( E O T )

Dit is de snelste en goedkoopste manier om te scheiden.

Voorwaarde : je moet een overeenkomst sluiten met de andere echtgenoot over alle punten ( woning, kinderen, onderhoudsgeld, schulden, goederen, ….( artikel 1288 Ger. Wb. )). Dit is geven en nemen. Dergelijke procedure gaat maar snel als er snel een overeenkomst wordt bereikt.

Deze overeenkomst wordt neergelegd op de rechtbank en dan moet je nog twee maal, met een tussenperiode van drie maanden, verschijnen voor de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg teneinde uw akkoord formeel te bevestigen. Daarna spreekt de Rechtbank de echtscheiding uit. Na het verloop van de beroepstermijn heeft de Gemeente of Stad waar je gehuwd bent een maanden de tijd om het beschikkend gedeelte van het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt over te schrijven in haar registers. Pas dan ben je officieel gescheiden.

tijdsverloop:

Ø overeenkomst is gesloten
Ø ongeveer een maand na neerlegging op de rechtbank : eerste verschijning
Ø drie maand na eerste verschijning : tweede verschijning
Ø vonnis wordt uitgesproken
Ø een maand beroepstermijn voor het openbaar ministerie
Ø de griffier heeft een maand de tijd om het vonnis mede te delen aan de gemeente of stad waar het huwelijk werd gesloten
Ø na ontvangst van het vonnis door de griffier moet de Gemeente of Stad binnen een termijn van maximum een maand het (beschikkend gedeelte van ) vonnis overschrijven is de registers van de burgerlijke stand.
Ø Pas na overschrijving door de gemeente of stad is de echtscheiding officieel een feit

2. de echtscheiding op grond van bepaalde feiten

Behoort een overeenkomst niet tot de mogelijkheden dan moet je feiten ( overspel, gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen) gaan bewijzen die je partner heeft gepleegd en waardoor de je de echtscheiding tegen hem kan vorderen.

De nadruk ligt hier op het bewijs.
Dit bewijs kan je door alle middelen, ook het getuigenbewijs.
De Rechtbank roept dan getuigen op die je zelf eerst moet aanbrengen. Indien zij opgeroepen worden door de Rechtbank dan moeten zij verschijnen en moeten zij een verklaring onder eed afleggen. Kan je ebwijzen dat de getuige gelogen heeft dan kan je deze laten vervolgend voor meineed.

Deze procedure is dus het voorwerp van een debat en pleidooi voor de rechtbank.
Er moet gedagvaard worden, partijen wisselen besluiten uit met hun verdediging in neergeschreven, er wordt gepleit , de rechtbank beveelt de oproeping van getuigen indien de bewijzen niet voldoende zijn., een getuigenverhoor wordt alsdan gehouden, opnieuw worden besluiten gewisseld en de zaak wordt dan tenslotte nogmaals gepleit.

Dit neemt al snel enkele maanden tot een jaar in beslag.

Na de uitspraak in eerste aanleg is er beroep voor het Hof van Beroep mogelijk waar je ook al snel een jaar voor je een uitspraak bekomt moet rekenen.

OPGELET: de beroepstermijn van een maand begint te lopen van zodra de deurwaarder het vonnis officieel aan u komt overhandigen. Bij ontvangst van ieder document dat je van een gerechtsdeurwaarder ontvangt contacteer je onmiddellijk te advocaat en maak je hem dit document over.

TIJDENS DEZE PROCEDURE WORDT JE UITERAARD NIET AAN JE LOT OVERGELATEN:

Gelijktijdig met het betekenen van de dagvaarding over de grond van de zaak wordt een procedure in kort geding opgestart.

De voorzitter van de rechtbank beslist dan binnen ongeveer een à twee maanden over

– het afzonderlijk wonen van de echtgenoten ( wie mag waar wonen, …)
– bij wie de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben, hoe het omgangsrecht van de ouders met de kinderen wordt geregeld, ….
– hoeveel onderhoudsgeld er moet betaald worden voor of door de andere echtgenoot, en voor de kinderen
– wie welke schulden moet dragen en betalen
– wie welke gemeenschappelijke roerende goederen voorlopig mag gebruiken
– het feit dat er geen gemeenschappelijke goederen mogen verkocht of vervreemd worden
– de aanstelling van een Notaris om een inventaris van de goederen die tot de gemeenschap behoren op te maken
– op iedere andere vraag die een dringend karakter heeft maar de toestand tussen partijen niet definitief vaststelt.

Deze uitspraak blijft geldig tot het einde van de echtscheidingsprocedure , met uitzondering voor wat betreft de kinderen. Dit onderdeel van de uitspraak blijft ook na de uitspraak van kracht.

3. de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar

Wonen de beide echtgenoten meer dan twee jaar afzonderlijk dan ben je niet automatisch gescheiden maar kan je via een relatief snelle procedure de echtscheiding op grond hiervan aanvragen.

Je moet wel de feitelijke scheiding bewijzen. Dit kan het eenvoudigst door de voorlegging van een attest van woonst op zegel van de Gemeente of Stad waaruit blijkt dat jullie al twee jaar op een ander adres wonen.

NADEEL : degene die de echtscheiding start wordt geacht de oorzaak ( en dus de schuldige) van de feitelijke scheiding te zijn TENZIJ hij bewijst dat dit niet zijn fout is.
Dit opent dan opnieuw een procedure die niet op een twee drie is afgesloten. ( getuigen etc.)

NADEEL van het feit dat je de schuldige echtgenoot bent is dat je kan gehouden zijn tot het betalen van een onderhoudsgeld aan je partner nu of later als deze behoeftig wordt.

Speelt dit (onderhoudsgeld) niet of ben je beried een onderhoudsgeld te betalen dan is inderdaad het feit of je al dan niet de oorzaak bent van de feitelijke scheiding van relatief belang.

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze