ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant aanvaardt deze voorwaarden door het tot stand brengen van de samenwerking met Jo Van Overberghe en erkent hierover voldoende te zijn geïnformeerd bij het tot stand komen van de samenwerking.

1.

De betalingen dienen te gebeuren uiterlijk binnen de 14 dagen na de factuurdatum.

2.

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot de bedragen betaald door de beroepsaansprakelijheidsverzekeraar.

3.

Jo Van Overberghe is verzekerd bij Amlin Insurance SE, met zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37 (tel. 02/894.70.00) en AIG Europe Ltd., met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 11 (tel. 02/739.96.20)

4.

Alle betwistingen dienen schriftelijk medegedeeld te worden binnen de acht dagen na factuurdatum, op straffe van verval. Iedere vordering lastens (BVBA) Jo Van Overberghe dient in rechte te zijn gesteld binnen de zes maanden na het einde van de samenwerking. Dit is een vervaltermijn.

5.

Bij niet tijdige betaling is een intrest verschuldigd van 8% vanaf factuurdatum tot de dag der algehele betaling, meer een schadevergoeding van 10%.

6.

Mogelijks, zonder dat dit een verplichting is, worden in de loop van de samenwerking provisiefacturen verzonden. Deze geven geen actuele stand van de kosten en het ereloon weer. Op het einde van de zaak wordt een detail van prestaties, kosten en eventuele betalingen bezorgd. Een tussentijds prestatie- en kostendetail wordt bezorgd op eerste verzoek.

7.

Indien betaalverzoeken niet tijdig worden betaald mag Jo Van Overberghe zijn prestaties schorsen zonder enige formaliteit. Alle verschuldigde bedragen worden alsdan onmiddellijk opeisbaar.

8.

Enkel de Vrederechter te Deinze of de Rechtbanken te Gent zijn bevoegd in geval van geschil.

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze